• Imprimeix

Contractació laboral

El CESICAT és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Presidència. El personal de la Fundació es regeix pel dret laboral i disposa d'un conveni propi. La selecció de personal del CESICAT es realitza d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En el procés de selecció, en el que s'avalua la idoneïtat del candidat al lloc de treball, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana.


Convocatòries:   

 

Finalitzat període recepció de les següents candidatures:

PDA038 18 Responsable de Servei de Gestió d’Incidents de Ciberseguretat a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

PDA044 18 Responsable de línia de Servei de Detecció i Protecció d’Amenaces de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

PDA045 18 Responsable de línia de Servei de Mitjans Tècnics de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

PDA046 18 Responsable de servei de Control i Operació de Perímetres de Ciberseguretat a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

PDA047 18 Responsable de servei d’Enginyeria de Ciberseguretat a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

PDA048 18 – Responsable de Servei d’Auditoria a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

PDA049 18  Responsable de Línia de Servei de Comunicació i Relacions Institucionals a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

PDA050 18 Responsable de servei d’anàlisis de ciberseguretat a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública