• Imprimeix

Contractació. Contractes i convenis

D’acord amb allò establert a l’apartat 3 de l’article 5 de les Instruccions internes de contractació de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), reguladores dels procediments d’adjudicació dels contractes d’obres, subministraments i serveis no subjectes a regulació harmonitzada i, en compliment de l’acord del Patronat de 8 de setembre de 2010, els òrgans de contractació de la Fundació seran els següents:

Contractes per import inferior a 500.000+IVA - Director General
Contractes per import igual o superior a 500.000+IVA - Comissió Executiva

Adreces de presentació d'ofertes: 
Carrer de Salvador Espriu, 45-51, 08908 L'Hospitalet

Persones de contacte: 
Servei de contractació, Àrea d’Administració i suport a Direcció

Telèfon: 935574240

Correu-e: contractacio@cesicat.cat