• Imprimeix

L'entitat

El CESICAT és l'organisme encarregat de garantir la protecció, prevenció i governança en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i el seu Govern.

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) és una fundació del sector públic de la Generalitat de Catalunya, amb participació majoritària directa i adscrita al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

L'entitat és responsable de l'establiment i el seguiment dels programes d'actuació en matèria de ciberseguretat, sota la direcció estratègica del Govern de la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i col·laborant amb governs locals de Catalunya, sector privat i societat civil.

La Fundació CESICAT va ser constituïda el 2 de febrer de 2010 en compliment de l'objectiu previst en el Pla nacional d'impuls de la seguretat TIC a Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Acord de Govern GOV/50/2009 de 17 de març.

La Fundació CESICAT, atenent les funcions que li són pròpies, esdevé l'ens idoni per assumir el repte de la protecció de la informació i la infraestructura TIC de les institucions i ciutadans de Catalunya i, en especial, de la del Govern de la Generalitat.

El CESICAT vetlla per una societat digital segura per al conjunt de la societat catalana i la seva Administració Pública

Òrgans de govern

El Patronat de la Fundació és el màxim òrgan de govern de l'entitat, i és representat per mitjà del seu President.

El President del Patronat de la Fundació és el màxim representant institucional de la fundació. Li correspon la presidència del Patronat al Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat que, juntament amb el director general i el Patronat, conformen els mecanismes per a la presa de decisió i administració de la fundació.

El Director General, nomenat a instàncies del Patronat de la Fundació, és el màxim responsable executiu de l'entitat.

El Patronat de la Fundació

El Patronat de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) està format per:

  • El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya.
  • La directora general de Societat Digital de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.
  • El director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
  • El secretari general del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.
  • El director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
  • El director general d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
  • El director gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya.